Sunday, November 25, 2012

Qudrat nw jama kar ke ..........

Qudrat nw jama kar ke
Qudrat nw jama kar ke ..........

Qudrat ne jaa kar ke game kaaenat ko

Jab kuch na bansaka to mera dil bana diya

No comments:

Post a Comment